Reglement

ALGEMEEN

 1. De inschrijving voor het Britten Viool Concours staat open voor drie categorieën:
  -   Categorie I (10-12 jaar)
  -   Categorie II (13-15 jaar)
  -   Categorie III (16-18 jaar)
  Als peildatum geldt de leeftijd van de deelnemer op 18 maart 2018.
 2. De deelnemer is woonachtig in Nederland, of studeert/heeft les in Nederland
 3. De deelnemers moeten voldoen aan een minimumniveau dat is af te leiden uit het verplichte werk van de categorie waarvoor zij zich inschrijven en de voorbeelden voor vrij te kiezen werken die op deze site gepubliceerd zijn. De eigen docent dient de deelname goed te keuren.
 4. De inschrijving staat open vanaf 15 oktober 2017 en sluit op 15 januari 2018. Inschrijving tussen 16 januari en 15 februari is alleen nog mogelijk voor zover er plaats is.
 5. De deelnemers dient zelf voor een begeleidende pianist te zorgen. Desgewenst kan de organisatie hierover adviseren.
 6. Het spelen vanaf kopieën is bij de wet strafbaar als niet de originele, gedrukte muziek kan worden getoond. Het is niet nodig om de bladmuziek van de te spelen keuzewerken in te sturen.

AANMELDING

 1. Het aanmeldingsformulier + kopie paspoort/identiteitsbewijs + stukje over de deelnemer + foto (t.b.v. concours programmaboekje, minimaal 500 kB) moeten ontvangen zijn op uiterlijk 15 januari 2018 (per post of per e-mail). Wie zich daarna aanmeldt, tussen 16 januari en 15 februari, kan alleen deelnemen voor zover er nog plaats is. Aanmeldingen na 15 februari worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Het inschrijfgeld à € 20,00 moet vóór 15 februari ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2018, inschrijfgeld <naam deelnemer>’. Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk.

BESCHIKBAARHEID DEELNEMERS

 1. De deelnemers zullen de gehele zaterdag 17 of zondag 18 maart 2018 (van 9.15-19.00 uur) beschikbaar moeten zijn.
 2. De 1e prijswinnaars van de drie categorieën spelen op zondagmiddag 15 april 2018 in Theater De Spiegel te Zwolle, als solist hun verplichte werk, begeleid door het Britten Jeugd Strijkorkest. Zij moeten tenminste tweemaal met het orkest repeteren. Deze repetities worden gehouden op de zaterdagochtenden 24 maart, 7 en 14 april. Data en tijden nader af te spreken met de dirigent
 3. Op 19 mei 2018 zullen de 1e prijswinnaars een masterclass aangeboden krijgen door violiste Maria Milstein. Deze openbare masterclass zal in de middag in Zwolle plaats vinden.
 4. De jury bepaalt de volgorde waarin de kandidaten spelen.
 5. Uiterlijk 4 maart 2018 krijgt de deelnemer het tijdschema van het Concours toegestuurd. Dit schema kan niet meer gewijzigd worden. Het wordt tevens op de website van het concours geplaatst.

JURY / JURY-UITSPRAAK

 1. De jury bestaat uit maximaal zes leden. In 2018 is de heer Yke Toepoel voorzitter van de jury.
 2. In het geval dat een kandidaat les heeft (of tot minder dan een jaar geleden les heeft gehad) van een jurylid, onthoudt dit jurylid zich van oordeel en stemming over deze kandidaat.
 3. De jury beoordeelt de kandidaten en de uitspraak van de jury is bindend.
 4. Elk jurylid beschikt over een beoordelingsformulier. Het oordeel over de spelkwaliteit van iedere deelnemer komt tot stand op basis van de volgende criteria:
  a. Artistiek niveau
  b. Viooltechnisch niveau
 5. De jury gebruikt een puntensysteem op basis van becijfering van 0 tot 10. Na beoordeling aan de hand van de boven-genoemde criteria wordt aan een kandidaat door ieder jurylid één totaalcijfer met één decimaal achter de komma gegeven. Deze beoordeling en cijfertoekenning gebeurt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling beraad. De jury stelt vervolgens, na onderling beraad, het eindcijfer vast.
 6. Iedere kandidaat krijgt direct na bekendmaking van de uitslag een gesprek met (één of meer leden van) de jury.
 7. Na het juryberaad op 17 resp. 18 maart 2018 worden alle winnaars per categorie bekend gemaakt. De prijzen zullen officieel worden uitgereikt op tijdens het concert in Theater De Spiegel te Zwolle op zondagmiddag 15 april om 15.00 uur.

PUBLICITEIT

 1. Deelnemers stemmen in met eventuele opnames t.b.v. publiciteit (foto/film opnames, eventuele uitzending via ra-dio/TV).

TENSLOTTE

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur (bestuur Stichting Benjamin Britten Orkesten) in overleg met de voorzitter van de jury.