Reglement Britten Concours 2019

DEFINITIES

 1. Deelnemer(s): deelnemer(s) aan het Britten Concours
 2. Jury: de vakjury van het Britten Concours
 3. Verplichte werk: de voorgeschreven compositie die iedere deelnemer speelt voor de jury
 4. Vrije keuze werk: het/de stuk(ken) naar eigen keuze dat/die de deelnemer speelt voor de jury
 5. Concourscommissie: de commissie die namens de Stichting Benjamin Britten Orkesten is aangewezen om het Britten Concours te organiseren
 6. Kandidaten: concours deelnemers

ALGEMEEN

 1. De inschrijving voor het Britten Celloconcours 2019 staat open voor drie categorieën:
  -   Categorie I (leeftijd 10 -12 jaar)
  -   Categorie II (leeftijd 13 -15 jaar)
  -   Categorie III (leeftijd 16 -18 jaar)
  Als peildatum voor de leeftijd geldt 16 maart 2019
 2. De inschrijving voor het Britten Altvioolconcours 2019 staat open voor twee categorieën:
  -   Categorie I (leeftijd 10-14 jaar
  -   Categorie II (leeftijd 15-18 jaar)
  Als peildatum voor de leeftijd geldt 16 maart 2019
 3. De Britten Concours deelnemer is woonachtig in Nederland, of studeert/heeft les in Nederland.
 4. De deelnemers moeten voldoen aan een minimumniveau dat is af te leiden uit het verplichte werk van de categorie waarvoor zij zich inschrijven en de voorbeelden voor vrij te kiezen werken die op deze site gepubliceerd zijn. De eigen docent dient de deelname aan het Britten Concours goed te keuren.
 5. De inschrijving staat open vanaf 15 oktober 2018 en sluit op 16 januari 2019. Inschrijven tussen 16 januari 2019 en 16 februari 2019 kan nog steeds, maar deelname is alleen mogelijk voor zover er plaats is. Dit is ter beoordeling van de concourscommissie.
 6. De deelnemer dient zelf voor een begeleidende pianist te zorgen. Desgewenst kan de Concours organisatie hierover adviseren en hierin bemiddelen.
 7. Het spelen vanaf kopieën is bij de wet strafbaar als niet de originele, gedrukte muziek kan worden getoond. Deelnemers zorgen zelf voor geldige kopieën van bladmuziek waarvan wordt gespeeld tijdens het concours. Het is niet nodig om de bladmuziek van de te spelen keuzewerken in te sturen.

AANMELDING

 1. Het aanmeldingsformulier + kopie paspoort/identiteitsbewijs + stukje over de deelnemer + foto (t.b.v. concours programmaboekje, minimaal 500 kB) moeten ontvangen zijn op uiterlijk 16 januari 2019 (per post of per e-mail). Wie zich daarna aanmeldt, tussen 16 januari 2019 en 16 februari 2019, kan alleen deelnemen voor zover er nog plaats is. Aanmeldingen na 16 februari 2019 worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Het inschrijfgeld à € 20,00 moet vóór 15 februari 2019 ontvangen zijn op rekeningnummer NL96 RABO 0138 6298 54 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten, onder vermelding van ‘Britten Concours 2018, inschrijfgeld ’. Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk.

BESCHIKBAARHEID DEELNEMERS

 1. De deelnemers moeten op de dag van hun deelname de gehele dag beschikbaar zijn van 9.15 uur in de morgen tot 19.00 uur in de avond. Voor de cellisten is dat op zaterdag 16 maart 2019 en voor de altviolisten op zondag 17 maart.
 2. De 1e prijswinnaars van de vijf categorieën spelen op zondagmiddag 7 april 2019 in Theater de Spiegel te Zwolle als solist hun verplichte werk, begeleid door het Britten Jeugd Strijkorkest. Zij zullen tenminste tweemaal met het orkest repeteren. Deze repetities worden gehouden op de zaterdagochtenden op 23 maart, 30 maart en 6 april 2019. Exacte repetitiedata en -tijden zijn nader af te spreken met de dirigent van het Britten Jeugd Strijkorkest.
 3. De jury bepaalt de volgorde waarin de kandidaten spelen.
 4. Uiterlijk 4 maart 2019 krijgt de deelnemer het tijdschema van het Concours per mail toegestuurd. Dit schema kan niet meer gewijzigd worden. Het wordt tevens op de website van het concours geplaatst.

JURY / JURY-UITSPRAAK

 1. De jury bestaat uit minimaal vier leden en staat onder leiding van de voorzitter van de jury die tevens lid is van de jury.
 2. In het geval een kandidaat les heeft (of tot minder dan een jaar geleden les heeft gehad) van een jurylid, onthoudt dit jurylid zich van oordeel en stemming over deze kandidaat.
 3. De jury beoordeelt de kandidaten en de uitspraak van de jury is bindend.
 4. Elk jurylid beschikt over een beoordelingsformulier. Het oordeel over de spelkwaliteit van iedere deelnemer komt tot stand op basis van de volgende criteria:
  a   Artistiek niveau
  b   Technisch niveau op het instrument
 5. De jury gebruikt een puntensysteem op basis van becijfering van 0 tot 10. Na beoordeling aan de hand van de bovengenoemde criteria wordt aan een kandidaat door ieder jurylid één totaalcijfer met één decimaal achter de komma gegeven. Deze beoordeling en cijfertoekenning gebeurt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling beraad. De jury stelt vervolgens gezamenlijk, na onderling beraad, de verdeling van de prijzen vast.
 6. Iedere kandidaat krijgt direct na bekendmaking van de uitslag een gesprek met (één of meer leden van) de jury over het juryoptreden. Dit kan ook geschieden in de vorm van een groepsgesprek.
 7. Na het juryberaad op 16 resp. 17 maart 2018 worden alle winnaars per categorie plenair bekend gemaakt. De concoursprijzen worden officieel uitgereikt tijdens het concert in Theater De Spiegel te Zwolle op zondagmiddag 7 april 2019 om 15.00 uur.

PUBLICITEIT en PRIVACY

 1. Deelnemers stemmen in met vermelding van hun gegevens en foto in het concoursboekje en in het programmaboekje van het slotconcert en met eventuele opnames t.b.v. publiciteit (foto/film opnames, eventuele uitzending via radio/TV), en met vermelding van de uitslagen in persberichten.

TENSLOTTE

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur (bestuur Stichting Benjamin Britten Orkesten) in overleg met de voorzitter van de jury.